chráněná dílna

» Čestná prohlášení o počtu zaměstnanců za jednotlivá
sledovaná období vypočtená dle prováděcí vyhlášky MPSV
«

Výhody nákupu u chráněné dílny AZ telemarketing, s.r.o.

Firma AZ telemarketing, s.r.o. je chráněnou dílnou (zaměstnáváme více než 50% pracovníků se ZPS) a naplňuje tak princip solidarity se zdravotně postiženými občany.
Nákupem našich služeb získá vaše společnost image lidskosti a zároveň se zbaví povinnosti odvést povinný podíl do státního rozpočtu.

Podle zákona zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a vyhlášky 518/2004 je zaměstnavatel povinen zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností (OZP) ve výši 4% zaměstnanců.

Problém:

V případě nesplnění této povinnosti čeká zaměstnavatele sankce - odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za každého chybějícího zaměstnance. Odvod se platí bez ohledu na zisk či ztrátu společnosti.

Mnoho zaměstnavatelů však nedokáže najít potřebný počet vyhovujících osob OZP.

Řešení:

Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit také nákupem zboží nebo služeb od tzv. chráněných dílen, tedy společností zaměstnávajících více než 50% osob OZP. Tento nákup je označován jako tzv. náhradní plnění, dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 odst. 2b. Nákup má být ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy.

Povinnosti zaměstnavatele:

Zaměstnavatelé jsou povinni si do 31. ledna následujícího kalendářního roku vypočítat výši povinného podílu a vyhodnotit jednotlivé způsoby jeho plnění. Jestliže zaměstnavatel zjistí, že povinný podíl splnil zaměstnáváním občanů se OZP nebo odebíráním výrobků či služeb od chráněné dílny (náhradní plnění) pouze částečně, je odvod do státního rozpočtu povinnou formou pro doplnění stanovené výše povinného podílu.

V případě, že zaměstnavatel plnil povinný podíl zcela nebo částečně odvodem do státního rozpočtu, je povinen odpovídající částku do 31. ledna rovněž zaplatit, a to na účet určený úřadem práce, příslušným podle sídla zaměstnavatele.

Zaměstnavatel má do 15. února vůči úřadu práce oznamovací povinnost o výši povinného podílu a způsobu jeho plnění. Pro splnění této oznamovací povinnosti mají úřady práce pro zaměstnavatele k dispozici příslušné tiskopisy. Spolu s oznámením o plnění povinného podílu je zaměstnavatel, který využil formu odvodu do státního rozpočtu, povinen předložit i doklad o jeho zaplacení ( kontrolní ústřižek poštovní poukázky nebo kopii výpisu z bankovního účtu ).

Příslušné zákony:

Zákony a vyhlášky týkající se povinného zaměstnávání osob se OZP, chráněných dílen a náhradního plnění si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde:

https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_-_24._cervna_2014.pdf https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/vyhlaska_518-2004_sb.pdf

Příklady výpočtů

Výpočty odvodů do státního rozpočtu nebo náklady vynaložené v náhradním plnění jsou závislé na průměrné mzdě v prvním až třetím čtvrtletí sledovaného roku. (v roce 2014 odpovídala průměrná mzda částce 25 930 Kč).

Počet zaměstnanců celkem Povinný podíl zaměstnanců se ZPS Odvod za chybějící zaměstnance se ZPS * Náhradní plnění za chybějící zaměstnance se ZPS **
25164 758 Kč181 321 Kč
502129 515 Kč362 642 Kč
1004259 030 Kč725 284 Kč
1506388 545 Kč1 087 926 Kč
2008518 060 Kč1 450 568 Kč

* odvod do státního rozpočtu = 2,5 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS
** náhradní plnění = 7 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS